Historia sztuki Arkusz CKE 2021 r.

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI
POZIOM ROZSZERZONY

Egzamin maturalny w formule 2015

DATA: 6 maja 2021 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 14:00
CZAS PRACY: 180 minut
LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 60

Zadanie 1. (0–2)
Poniższe zdjęcia przedstawiają malowidła pochodzące z tej samej epoki. Określ epokę i krąg kulturowy, w którym powstały te malowidła, oraz wymień dwa sposoby, w jaki uzyskano wrażenie głębi.

Epoka i krąg kulturowy:
Sposoby uzyskania głębi:

historia sztuki arkusz cke 2021 zadanie 1 mako academi kurs

Epoka i krąg kulturowy:  starożytny Rzym / starożytność, antyk / starożytność, krąg sztuki pompejańskiej 

Sposoby uzyskania głębi:
− kompozycja została podzielona na dwa lub trzy plany
− zastosowano perspektywę antyczną / perspektywa linearna z wieloma punktami zbiegu linii / perspektywa intuicyjna 
− perspektywa kulisowa
− występuje perspektywa powietrzna / kontury na pierwszym planie są ostre, a na drugim planie ulegają rozmyciu 
− występuje perspektywa barwna / zastosowano różnice kolorystycznych: ciepłe / nasycone barwy „przybliżają” (występują na pierwszym planie), a barwy chłodne „oddalają” (tło) 
− stosowanie kontrastu walorowego / pojawiają się cienie na budynkach 
− modelunek światłocieniowy

  • skróty perspektywiczne
  • próba odwzorowania rzeczywistości (architektury, faktury)

Informacja: obrazy pochodzą z 2 późnego stylu pompejańskiego. Jeśli podajemy nazwę perspektywy, która występuje w tym obrazie, należy ją także opisać na czym  polega!!!!

Zadanie 2.
Przyjrzyj się reprodukcjom przedstawiającym to samo dzieło.
Zadanie 2.1. (0–1)
Podaj nazwę miasta, w którym znajduje się dzieło, i nazwę stylu reprezentowanego
przez to dzieło.
Miasto:
Styl:
Zadanie 2.2. (0–1)
Podaj dwie cechy formy dzieła.

Miasto: Strzelno
 Styl: romanizm / sztuka romańska 

cechy
− podporządkowanie rzeźby architekturze / prawo ramy 
− każda z postaci umieszczona jest w arkadzie zwieńczonej łukiem półkolistym 
− schematyczna anatomia postaci / zwarte formy / deformacja
 − zaburzone proporcje postaci / nieprawidłowe proporcje postaci 
− hieratyzm / sztywność przedstawionych postaci
 − brak głębi w reliefie 
− brak indywidualizacji twarzy 
− frontalne ustawienie postaci
 − kompozycja pasowa 
− linearyzm (linearny modelunek szat)
 − ornament floralny/ roślinny 
− kapitel kostkowy
− rzeźbiony trzon kolumny 
− kompozycja statyczna 
− wszystkie postacie mają głowy na jednym poziomie / izokefalizm

Zadanie 3.1. (0–3)
Rozpoznaj budowle przedstawione na zdjęciach i podaj nazwę każdej z budowli oraz nazwisko jej architekta.

A. Nazwa:    B. Nazwa:          C. Nazwa:
Architekt:         Architekt:         Architekt:

Zadanie 3.2. (0–1)
Określ trzy cechy bryły wspólne dla wszystkich budowli.
1.   2.    3.

A. Nazwa: Kaplica Zygmuntowska Architekt: Berecci / Bartolommeo Berrecci
B. Nazwa: Tempietto / kaplica przy kościele św. Piotra in Montorio w Rzymie Architekt: Bramante / Donato Bramante
C. Nazwa: Kaplica Pazzich / Capella Pazzi Architekt: Brunelleschi / Filippo Brunelleschi   

Cechy wspólne budowli:
założenia centralne, budowle zwieńczone kopułą, architektura każdej z kaplic nawiązuje do architektury antycznej, wykorzystanie porządków klasycznych, wszystkie budowle mają latarnie, kompozycje symetryczne, kompozycje harmonijne / statyczne / równowaga pionów i poziomów, zwarta bryła, budowle dwukondygnacyjne  

Zadanie 4. (0–2)
Przyjrzyj się poniższym reprodukcjom i podaj:

a) autora dzieła;
b) styl lub kierunek, który reprezentuje dzieło

A. Autor: Caravaggio / Michelangelo Merisi da Caravaggio  Styl: barok
B. Autor: Paul Cézanne / Cézanne  Styl: postimpresjonizm

 

Zadanie 5. (0–2)
Na każdej reprodukcji rozpoznaj postać wskazaną strzałką. Zapisz imię każdej wskazanej postaci oraz podaj źródło literackie, z którego został zaczerpnięty temat każdego przedstawienia.

A. Imię postaci:                     B. Imię postaci:
Źródło literackie:                       Źródło literackie:

A. Postać: Judyta
Źródło literackie:  Biblia / Pismo Święte / Stary Testament / Księga Judyty 
B. Postać: Apollo
Źródło literackie: mitologia grecka / rzymska / Owidiusz, Metamorfozy (Przemiany) 

Zadanie 6. (0–2)
Autor przedstawionego na reprodukcji dzieła specjalizował się w malowaniu wedut. Był także nadwornym malarzem jednego z polskich królów. Napisz, dla którego polskiego króla pracował autor dzieła, oraz rozpoznaj miasto przedstawione na obrazie. Podaj wiek, w którym został namalowany ten obraz.

Król:       Miasto przedstawione na obrazie:     Wiek:

Król: Stanisław August Poniatowski / Stanisław August
Miasto przedstawione na obrazie: Warszawa
Wiek: XVIII 

Informacja: aby uzyskać 2p trzeba napisać 3 poprawne odpowiedzi, za 2 poprawne informacje 1p

Zadanie 7.
Przyjrzyj się poniższej reprodukcji.

Zadanie 7.1. (0–1)
Podaj dziedzinę sztuki, do której zaliczamy przedstawione dzieło, oraz określ funkcję dzieła.
Dziedzina:     Funkcja:

Zadanie 7.2. (0–2)
Podaj nazwę kierunku w sztuce, który reprezentuje dzieło, oraz uzasadnij dwoma argumentami, że przedstawiona praca jest charakterystyczna dla tego kierunku.
Kierunek:     Uzasadnienie:

Kierunek: socrealizm / realizm socjalistyczny

 Uzasadnienie: − plakat powstał w latach 50-tych XX wieku / po II wojnie światowej
− przedstawia kobietę w stroju roboczym / robotnicę z kielnią
− zawiera propagandowe treści
− odwołuje się do odbudowy Warszawy po wojnie / na drugim planie jest Pałac Kultury i warszawska Syrenka
− kobieta przedstawiona jest realistycznie
− postać jest wyidealizowana / zmonumentalizowana
− uproszczenie formy
− plakat zawiera hasło propagandowe

Zadanie 8.
Przyjrzyj się poniższej reprodukcji.

Zadanie 8.1. (0–2)
Uzupełnij poniższy tekst.
Autorem dzieła przedstawionego na reprodukcji jest …
W tej pracy zainspirował się on obrazami przedstawiającymi …
których autorem był …

Zadanie 8.2. (0–1)
Uzasadnij, że w przedstawionym na reprodukcji dziele została wykorzystana technika asamblażu.

Autorem dzieła przedstawionego na reprodukcji jest Tadeusz Kantor / Kantor.
W tej pracy zainspirował się on obrazami przedstawiającymi
infantkę Małgorzatę / Panny Dworskie / Las Meninas, których autorem był Diego Velázquez / Velázquez.

Uwaga: liczy się każda, prawidłowa odpowiedź ucznia, która pozwala na identyfikację dzieł Diego Velázqueza. Za 3 poprawne odpowiedzi są 2p a za 2 poprawne odpowiedzi 1p.

Asamblaż to technika polegająca na wykorzystywaniu trójwymiarowych przedmiotów na płótnie. W tym przypadku autor doczepił do powierzchni obrazu elementy trójwymiarowe takie jak torba czy inne przedmioty lub ich elementy (np. kawałki drewna).

Zadanie 9.
Przyjrzyj się poniższej reprodukcji.

Zadanie 9.1. (0–1)
Podaj autora oraz tytuł dzieła.
Autor:     Tytuł:

Zadanie 9.2. (0–2)
Opisz przedstawioną na reprodukcji rzeźbę. W swojej odpowiedzi uwzględnij trzy cechy formy rzeźby.

Autor: Myron / kopista rzymski
Tytuł: Dyskobol

Cechy:
-asymetria
-kompozycja jednopostaciowa
-ażury
-ciężkie proporcja
-kompozycja dynamiczna
-idealizacja sylwetki
-twarz bez emocji
-rzeźba pełna
-rzeźba diagonalna

Zadanie 10.
Poniżej zamieszczono zdjęcia fasady oraz plan budynku.

Zadanie 10.1. (0–1)
Podaj nazwę własną budowli oraz nazwę miasta, w którym się ona znajduje.
Nazwa:        Miasto:

Zadanie 10.2. (0–3)
Określ styl, który reprezentuje budowla, oraz podaj trzy cechy planu i bryły budowli charakterystyczne dla tego stylu.
Styl:       Cechy:

Zadanie 10.3. (0–1)
Wymień dwa detale lub elementy architektoniczne fasady.

Nazwa: Pałac Medyceuszy / Palazzo Medici-Riccardi / Palazzo Medici
Miasto: Florencja

!Można było pomylić się z Palazzo Ruceali, który ma spiętrzony porządek, a ten go nie posiada!

Styl: renesansowy / wczesny renesans / quattrocento
Cechy: − budowla z wewnętrznym dziedzińcem otoczonym loggią
− budowla trójkondygnacyjna, dolna kondygnacja jest najwyższa, a pozostałe mają zbliżoną wysokość
− fasada bezporządkowa, horyzontalna
− zróżnicowanie fakturalne poszczególnych kondygnacji bryły
− kondygnacje wyraźnie oddzielone gzymsami / gzymsy kordonowe
− budowla zwieńczona gzymsem koronującym 
− fasada oparta na rytmie powtarzanych cząstek / modułów / kompozycja addycyjna
− masywna / zwarta bryła charakterystyczna dla renesansowych pałaców miejskich
− plan zbliżony do kwadratu / plan centralny
− czworobok z wewnętrznym dziedzińcem
− budowla jednotraktowa / układ amfiladowy

Uwaga: dopuszcza się odpowiedź dziedziniec z krużgankami.  

Zadanie 11.
Przeczytaj fragment tekstu źródłowego.

Wiek XVIII przynosi zasadniczą przemianę smaku barwnego, tak w malarstwie najwybitniejszych artystów, jak w doborze kolorów wnętrza i stroju. Najogólniej można scharakteryzować tę przemianę jako rozjaśnienie i ochłodzenie palety wizualnej […].
Znika tajemniczy mrok dawnych tenebrosi, znikają kontury przy świetle pochodni czy świecy, znikają tony gorące, nasycone; karminy, laki, cynobry, wielkie połacie aksamitnej czerni, błyski złota i miedzi […].
Tonacja staje się lekka, chłodna, jasna, często mleczna, jakby przysypana pudrem. Pojawiają się liczne subtelne odcienie popielate, perłowe szarości, blade róże, przełamane bielą błękity, zielenie „gobelinowe”, delikatne i zgaszone, tony oliwkowe i lila, jasno cytrynowe, kremowe. Maria Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Warszawa 1979.

Zadanie 11.1. (0–1)
Podaj nazwę stylu, o którym jest mowa w tekście.

Zadanie 11.2. (0–1)
Który z poniższych artystów tworzył w stylu opisanym w tekście? Zaznacz właściwą
odpowiedź spośród podanych.
A. Peter Paul Rubens /B. Jean Auguste Dominique Ingres /C. Franҫois Boucher/ D. Jacopo Tintoretto

Styl: Rokoko  

(ponieważ chodzi o XVIII)

Odp. C

Zadanie 12. (0–3)
Przyjrzyj się poniższym reprodukcjom.
A. B. C.
Na zamieszczonych reprodukcjach przedstawiono przykłady dzieł należące do różnych dziedzin sztuki. Ich kompozycja oparta jest jednak na tych samych założeniach teoretycznych. Podaj nazwę kierunku, który reprezentują przedstawione dzieła, oraz wymień dwa założenia tego kierunku, które zastosowano w każdym z reprodukowanych dzieł.
Nazwa kierunku: ……………………
Założenia: ……………………………

Nazwa kierunku: neoplastycyzm / De Stijl Założenia:

− stosowanie kompozycji składającej się z przecinających się linii poziomych i pionowych 
− stosowanie 3 kolorów zasadniczych: czerwonego, niebieskiego i żółtego
− przeciwstawienie intensywnym kolorom zasadniczym tzw. „nie–kolorów”: bieli, czerni i szarości 
− kompozycja oparta na kontraście: pion 
– poziom / kolor – nie-kolor / płaszczyzna
– otwarta przestrzeń
− geometryzacja formy 
− kompozycja dzieł wykorzystuje formy abstrakcji geometrycznej

 Uwaga: ze względu na wykorzystanie w zadaniu przykładu dzieła architektonicznego, dopuszcza się użycie nazwy kierunku: modernizm. 

Zadanie 13.
Przyjrzyj się poniższym reprodukcjom obrazów A. i B.

Zadanie 13.1. (0–1)
Podaj autora każdego z obrazów.
Obraz A.: …………………………………………………………………..……………………………
Obraz B.: …………………………………………………………………………………….…………

Zadanie 13.2. (0–1)
Nazwij styl lub kierunek w sztuce, reprezentowany przez każdy z obrazów.
Obraz A.: …………………………………………………………………………………….…………
Obraz B.: …………………………………………………………………………………….…………

Zadanie 13.3. (0–2)
Podaj po dwa różne środki artystycznego wyrazu (ekspresji) zastosowane w każdym z obrazów.

Obraz A.: …………………………………………………………………..……………………………
Obraz B.: …………………………………………………………………………………..……………

Zadanie 13.4. (0–2)
Podaj po trzy cechy kolorystyki każdego z obrazów.
Obraz A.: …………………………………………………………………..……………………………
Obraz B.: …………………………………………………………………………………..……………

Zadanie 13.5. (0–1)
Autora jednego z obrazów, przedstawionych we wstępie do zadania 13., zainspirowały podróż do Rawenny i znajdujące się tam zabytki sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej. Wskaż obraz (A. lub B.), o którym mowa, oraz podaj jeden argument potwierdzający inspirację zabytkami z Rawenny.

13.1
A
.: Gustav Klimt / Klimt Obraz
B.: René Magritte / Magritte

13.2
A.: secesja / Art Nouveau / symbolizm / Jugendstil / modernizm
B.: surrealizm / nadrealizm

13.3
Obraz A.:
− dekoracyjność przedstawienia

− występuje ornament geometryczny i floralny
− obraz budowany poprzez płynną / falistą linię / linearyzm
− stylizacja postaci ludzkich
− asymetria przedstawienia
− płaszczyznowość / brak tradycyjnych metod pozorowania głębi / brak modelunku światłocieniowego
− nastrój zmysłowości / zespolenie (połączenie) postaci w uścisku / interakcja pomiędzy postaciami
− symboliczne zestawienie form geometrycznych (geometryzacja)
− symbolika koloru
-ornamentalność

Obraz B.:

− zestawienie realistycznie ukazanych przedmiotów w niezwykłym kontekście
− stylistyka snu (oniryzm)
− zagadkowość / tajemniczość nastroju / niepokoju
− niezachowanie praw fizyki
– cokół u podstawy sufitu
− zaburzenie logiki przedstawienia
− iluzyjność
− mimetyczne odwzorowanie rzeczywistości
− anonimowość postaci
-brak dekoracyjności

13.4

Obraz A.:
− płaska plama barwna
− szeroka gama barwna
− dominują barwy ciepłe / dominują odcienie żółci, złotego i zielonego
− farby olejne połączone z płatkami złota dają efekt świetlistości 
− kolorystyka żywa i intensywna
− kontrastowe elementy to kwiaty i czarne elementy płaszcza mężczyzny
− kontrasty temperaturowe (np. złota i zieleni)

Obraz B.:
− obraz skomponowany z bieli, czarnego, czerwonego i niebieskiego / ograniczona paleta barwna
– szeroka gama barwna
− przeważa tonacja chłodna
− akcent barwny
– czerwona bluzka i ściana
− kontrasty walorowe (jasna plama chusty kontrastująca z ciemnym strojem mężczyzny)
− kontrasty temperaturowe (czerwony z niebieskim)
− repetycja barwna czerwieni
− formy modelowane walorowo / plama barwna modelowana walorowo

13.5

Obraz A

ponieważ najbardziej znane zabytki w Ravennie to wczesnochrześcijańskie i bizantyńskie mozaiki. Inspirację tą techniką widać na obrazie Gustava Klimta: elementy dekoracyjne stroju przedstawionych postaci są tak namalowane aby przypominały ułożoną z małych płytek mozaikę. Artysta wykorzystał także płatki prawdziwego złota, dzięki czemu udało mu się uzyskać efekt świetlistości charakterystyczny dla mozaik bizantyjskich.  

Zadanie 14. (0–20)
Napisz wypracowanie na jeden z poniższych tematów.
Temat 1.
Artysta jako świadek i komentator wydarzeń historycznych. Przedstaw to zagadnienie na przykładzie trzech dzieł z różnych dziedzin sztuk plastycznych.
Temat 2.
Autoportrety w malarstwie. Na przykładzie trzech dzieł sztuki autorstwa różnych artystów omów, w jaki sposób artyści przedstawiali samych siebie.

WYPRACOWANIE
na temat nr …………

Temat 1 przykłady dzieł

Jan Matejko “Bitwa pod Grunwaldem”
“​​Rozstrzelanie powstańców madryckich”
Jacques Louis David – nadworny malarz Napoleona “Koronacja Napoleona”

Temat 2 przykłady artystów
Frida, Caravaggio, Durer, Van gogh (portrety)