Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH

prowadzonych przez MAKO Academy w Poznaniu

z dnia 20.08.2022

 

 

§1 Postanowienia ogólne

 

 

 1. Organizatorem Kursów jest Mako Academy Dobrawa Brzezińska-Zaradna, NIP 7792311439, z siedzibą w Poznaniu, ul. Żmigrodzka 41/49, Poznań.
 2. Kursy odbywają się w siedzibie Mako Academy lub – w przypadku plenerów – w miejscu wskazanym każdorazowo przez Organizatora.
 3. Regulamin ustala sposób organizacji oraz zasady uczestnictwa w kursach prowadzonych przez Mako Academy.
 4. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Kursów i korzystających z Pracowni – warsztatów otwartych Mako Academy.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się i zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu podczas dokonywania zapisu- jest to warunkiem korzystania z Usług MakoAcademy.

 

§2 Informacje kontaktowe

Strona Internetowa Organizatora – strona www.makoacademy.pl

Strona Organizatora na Facebooku – www.facebook.com/MakoAcademyPL/

Adres e- mail Organizatora – [email protected]

Adres pracowni, w której prowadzone są zajęcia stacjonarne: ul. Żmigrodzka 41/49 Poznań

 

§3 Zasady kursów

 1. Zajęcia w Mako Academy odbywają się zgodnie z harmonogramami wskazanymi na stronie internetowej Organizatora i w godzinach tam określonych.
 2. Zajęcia odbywają się w siedzibie – Pracowni Mako Academy – pod adresem: ul. Żmigrodzka 41/49 w Poznaniu (pok. 217, II piętro).
 3. Jeżeli Uczestnik nie może uczestniczyć w swoich zajęciach, ma prawo odrobić je w terminie ustalonym z Prowadzącym zajęcia (bezpośrednio, telefonicznie, mailowo).
 4. Zapis na Zajęcia, korzystanie z Pracowni Mako Academy są równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 

 

 

§4 Wizerunek i prawa autorskie

1.Uczestnicy Kursów mogą wyrazić dobrowolną zgodę na utrwalanie ich wizerunku podczas zajęć Pracowni i wykorzystywanie tego wizerunku dla potrzeb marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na publikację zdjęć na Stronie Internetowej Organizatora oraz Facebooku Organizatora. 2. Uczestnik uprawniony jest do sprzeciwu na utrwalenie i wykorzystanie jego wizerunku.
3. Zdjęcia lub nagrania prac lub ich fragmentów, wykonywanych w Pracowni Mako Academy podczas zajęć, mogą zostać wykorzystane dla celów marketingowych – za zgodą autora.

 

§5 Zapisy na Kursy

 

 1. Zapisu na Kursy dokonuje się przez wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na Stronie Internetowej Mako Academy lub poprzez wysłanie zgłoszenia mailowo bezpośrednio na adres: [email protected]
 2. Wysłanie formularza zgłoszeniowego lub zgłoszenia bezpośrednio na adres email Organizatora jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 3. Potwierdzeniem uczestnictwa w Kursie jest przesłanie przez Organizatora e-maila (na adres wskazany w zgłoszeniu) potwierdzającego zapisanie osoby na dany Kurs.
 4. Zapisy na Kursy trwają przez cały rok szkolny, tj. od września do czerwca włącznie. Terminy Kursów każdorazowo będą podawane na Stronie Internetowej Organizatora.
 5. Możliwe jest dokonanie zapisu i przystąpienie do zajęć w trakcie trwania poszczególnych Kursów. W przypadku późniejszego przystąpienia do Kursów opłata nie ulega zmniejszeniu, a Uczestnik powinien odrobić opuszczone zajęcia.

 

§6 Rezygnacja z kursu

 

1. Wypowiedzenie niniejszej umowy możliwe jest w każdym momencie, z zachowaniem wskazanego w Regulaminie i Umowie okresu wypowiedzenia.

2. Skutecznego wypowiedzenia Umowy należy dokonywać wyłącznie na wzorze zamieszczonym na stronie Mako Academy pod adresem: https://makoacademy.pl/index.php/regulamin-2/

3. Wzór pisma Wypowiedzenia Umowy należy wypełnić oraz podpisać, a następnie dostarczyć do Mako Academy w wybrany przez siebie sposób:

a) osobiście
b) przesłać skan na adres e-mail: [email protected]

4. Procedura wypowiedzenia umowy i – co za tym idzie – rezygnacji z kursu, wygląda odmiennie, zależnie od wybranego przez Uczestnika sposobu płatności (miesięczny, trymestralny/kwartalny, semestralny):

a) przy rezygnacji z kursu realizowanego z płatnością miesięczną, wolę wypowiedzenia należy zgłosić w formie pisemnej tak jak wskazano w punkcie 3,

b) przy rezygnacji z kursu realizowanego z płatnością trymestralną/kwartalną, wolę wypowiedzenia Umowy należy zgłosić w takiej formie jak punkcie 3, w terminie najpóźniej 14 dni kalendarzowych przed końcem trymestru/kwartału.

c) przy rezygnacji z kursu realizowanego z płatnością semestralną, wolę wypowiedzenia Umowy należy zgłosić w takiej formie jak w punkcie 3 w terminie najpóźniej 14 dni kalendarzowych przed końcem semestru.

5. Uczestnik ma prawo zrezygnować z kursów  na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć – w takim wypadku opłata jest zwracana.

6. Okres wypowiedzenia w przypadku kursu realizowanego z płatnością miesięczną zaczyna swój bieg dzień po złożeniu pisma Wypowiedzenia Umowy i trwa 30 dni kalendarzowych, co odpowiada czterem zajęciom.

7. Pracownia zastrzega sobie prawo do odwołania Kursów przed ich rozpoczęciem. W takim przypadku wszelkie opłaty dokonane przez Uczestnika podlegają zwrotowi w pełnej wysokości.

 

§7 Czas trwania Kursów

 1. Kursy w Mako Academy zaczynają się wraz z początkiem września i trwają do połowy czerwca.
 2. Zajęcia w ramach poszczególnych kursów odbywają się zgodnie z harmonogramem wskazanym na stronie internetowej Organizatora i zgodnie z harmonogramem dni wolnych w Pracowni, który znajduje się na stronie Organizatora, a także stanowi załącznik do Umowy zawieranej z Uczestnikiem Kursu.

 

§8 Szczególne warunki realizacji kursów w przypadku zaostrzenia sytuacji epidemicznej

 1. W przypadku wprowadzenia ograniczeń w prowadzeniu zajęć stacjonarnych, związanych z sytuacją epidemiologiczną, zajęcia zmienią formę na zdalną (online), prowadzoną ­­na wskazanej przez Organizatora platformie – informacje o takiej zmianie podane zostaną przez Organizatora w formie pisemnej wiadomości e-mail na adresy Uczestników podane podczas zapisu.
 2. Wysokość opłat oraz okres wypowiedzenia w takim wypadku nie ulegają zmianie.
 3. Z zajęć w Pracowni mogą korzystać osoby bez objawów choroby zakaźnej.
 4. Jeżeli w domu uczestnika przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, Uczestnik nie może brać udziału w zajęciach w Pracowni.
 5. W przypadku wykrycia objawów choroby zakaźnej u Uczestnika, Organizator ma prawo usunąć go z zajęć (w przypadku niepełnoletniego Uczestnika Prowadzący poinformuje o tym fakcie rodzica/opiekuna).

§9 Uczestnicy

1.Wszyscy Uczestnicy zajęć w Pracowni Mako Academy zobowiązani są do przestrzegania zasad bhp oraz ppoż, a także zachowywania porządku w pomieszczeniach należących do Pracowni.

2.W przypadku stwierdzenia rażącego nieprzestrzegania przez Uczestnika zasad porządkowych Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia danego Uczestnika z Kursu.

§10 Rodzic / Opiekun

1.Rodzic/opiekun ma obowiązek poinformować organizatora zajęć o wszelkich zaburzeniach rozwoju, chorobach, alergiach i specjalnych potrzebach występujących u uczestnika zajęć, tak aby Prowadzący mógł zapewnić odpowiednią opiekę i dostosowane do tych potrzeb podejście merytoryczne.

 1. Akceptacja postanowień Regulaminu jest równoznaczna potwierdzeniem, że takie informacje zostały Organizatorowi przekazane.
 2. Gdy opiekun opuszcza Pracownię w trakcie zajęć, zobowiązany jest do odbierania telefonu komórkowego, który podał w zgłoszeniu.

§11 Opłaty

 

 1. Ceny Kursów zamieszczone są będą w tabeli opłat zamieszczonej na Stronie Internetowej Organizatora. Tabela opłat stanowi również załącznik do Umowy zawieranej z Uczestnikiem.
 2. Uczestnik, który otrzyma potwierdzenie zapisania na dany Kurs, jest zobowiązany do dokonania opłaty najpóźniej na 7 dni przed pierwszymi zajęciami w ramach Kursu.
 3. Wysokość opłaty uzależniona jest od wybranego przez Uczestnika sposobu zapłaty.
 4. Organizator dopuszcza następujące harmonogramy opłat:

– miesięczny – płatność co miesiąc, płatność do 10 dnia każdego miesiąca,

– trymestralny (kwartalny) – płatność co trzy miesiące, do 10 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału

– semestralny – płatność do 10 dnia pierwszego miesiąca danego semestru

 1. Wpłat należy dokonywać, przelewem na numer rachunku Pracowni PKO 36 1020 4027 0000 1302 1518 8283, numer zamieszczony jest również w Umowie zawieranej z Uczestnikiem a także na stronie internetowej Organizatora.
 2. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko Uczestnika kursu, nazwa kursu.
 3. Za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu środków na konto bankowe Organizatora. Brak zapłaty w terminie uniemożliwia Uczestnikowi branie udziału w zajęciach.

 

§12 Organizacja Kursów

 

 1. Obowiązki uczestników w trakcie Kursów:
 2. Uczestnik Kursu powinien uczestniczyć we wszystkich zajęciach, a ewentualne nieobecności winny być zgłoszone nie później niż 24 godziny przed kursem w danym dniu i odrobione – w terminie ustalonym z Prowadzącym.
 3. Celem prawidłowego przygotowania do egzaminu Uczestnicy Kursów zobowiązani są do wykonywania zadanych prac domowych oraz do okazania tych prac w terminie wyznaczonym przez Pracownię
 4. Uczestnik ma obowiązek posiadania materiałów szkoleniowych. Materiały szkoleniowe zostaną przekazane Uczestnikom Kursu przez prowadzącego Kurs.
 5. Uczestnik jest zobowiązany do dołączenia do grupy oraz Strony Facebookowej Organizatora.

 

 1. W ramach Kursu, zależnie od wybranego pakietu, Uczestnik zyskuje dostęp do następujących materiałów i możliwości:
 2. W ramach każdego Kursu Uczestnik zyskuje dostęp do materiałów dydaktycznych dostosowanych do rodzaju Kursu przygotowanych przez Prowadzących.
 3. W ramach płatności trymestralnej/kwartalnej oraz semestralnej Kursant uzyskuje dostęp do materiałów – dodatkowego kursu online.
 4. Dodatkowy kurs online będzie składać się z materiałów edukacyjnych, do których dostęp Uczestnik uzyska poprzez specjalną, dedykowaną strefę na stronie internetowej Organizatora. Wszelkie informacje i dane potrzebne do zalogowania przekazane zostaną przez Organizatora w ciągu 30 dni od zawarcia Umowy. Materiały dodawane będą sukcesywnie przez cały czas trwania Kursu.
 5. Uczestnik Kursu zobowiązany jest do dołączenia do dedykowanej grupy Mako Academy na portalu Facebook – gdzie przekazywane będą przydatne informacje merytoryczne i organizacyjne.
 6. W ramach każdego kursu Uczestnik zyskuje dostęp do publikacji i materiałów dostępnych w Biblioteczce Mako Academy (dostępne stacjonarnie).
 7. W ramach kursu organizowane jest zwiedzanie Muzeum Narodowego w Poznaniu (orientacyjnie 2-godzinne) wraz z omówieniem wybranych dzieł/technik artystycznych/twórczości wybranych artystów.
 8. Po ukończeniu cyklu zajęć, który obejmuje tematycznie cały zakres kursu Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia danego Kursu. Certyfikat wręczany jest Uczestnikowi na ostatnich zajęciach lub w przypadku nieobecności – lub na wyraźne życzenie – przesyłany listownie.
 9. Po odbyciu rocznego kursu Uczestnik nabywa praw do uzyskania karty VIP Mako Academy uprawniającej do otrzymania specjalnych warunków uczestnictwa i obniżonej ceny uczestnictwa we wszystkich kursach Mako Academy.

 

§13 Warsztaty otwarte

 

 1. Uczestnicy Kursów uprawnieni są do nieodpłatnego korzystania z przygotowanych do zajęć i odpowiednio wyposażonych pomieszczeń Organizatora podczas tzw. Warsztatów Otwartych.
 2. Uczestnikowi dowolnego kursu z wyłączeniem kursów wakacyjnych, VIP, oraz kursów dla dzieci, który wybrał płatność trymestralną/kwartalną lub semestralną przysługuje możliwość skorzystania z pracowni Mako Academy w ramach Warsztatów Otwartych w godzinach wskazanych przez Organizatora w harmonogramie zajęć dostępnym na stronie internetowej Organizatora.
 3. Uczestnik kursu, który wybrał płatność trymestralną/kwartalną ma prawo raz w miesiącu do bezpłatnych warsztatów otwartych tj. zajęć trwających 3 godz.
 4. Uczestnik kursu, który wybrał płatność kwartalną lub semestralną przysługują warsztaty otwarte jeden lub dwa razy w miesiącu w zależności od wybranego pakietu.
 5. Podczas warsztatów otwartych Uczestnik może korzystać z wyposażenia i sprzętów Pracowni Mako Academy, pracując nad własnymi projektami.
 6. Jednocześnie z Otwartej Pracowni korzystać mogą niezależnie od siebie Uczestnicy różnych Kursów.

 

§14 Kursy wakacyjne

 

 1. W trakcie trwania wakacji szkolnych w terminie od 01.07 do 30.08 Pracownia organizuje kursy wakacyjne.
 2. Każdy kurs wakacyjny trwa 5 dni – zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.
 3. Szczegółowy plan i harmonogram kursów znajdować się będzie na stronie internetowej Organizatora na minimum 14 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
 4. Uczestnicy zapisują się na dowolną ilość tygodniowych kursów tematycznych, dokonując opłaty za liczbę wybranych kursów. W tytule należy umieścić imię i nazwisko Kursanta oraz nazwę/nazwy kursów.
 5. Rezygnacja z wybranych przez Uczestnika kursów i związany z nią zwrot opłaty jest możliwy tylko w przypadku, gdy Uczestnik (lub Rodzic/Opiekun) poinformował Organizatora o rezygnacji minimum 7 dni przed pierwszymi zajęciami.

 

 

 

§15 Warsztaty jednodniowe

 1. Mako Academy może organizować jednodniowe warsztaty artystyczne.
 2. Wszelkie informacje dotyczące organizowanych warsztatów jednodniowych znajdują się na stronie internetowej Organizatora.
 3. Zapis na zajęcia następuje poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego/e-maila oraz otrzymanie potwierdzenia w formie mailowej od Organizatora i wniesienie opłaty za zajęcia.
 4. Szczegółowe informacje na temat warsztatów jednodniowych Organizator zamieści na swojej stronie internetowej.

 

§16 Ochrona Danych Osobowych

Informacje dotyczące przetwarzane danych osobowych Uczestników, są dostępne na stronie internetowej, pod adresem: https://makoacademy.pl/index.php/polityka-prywatnosci/

 

§17 Obostrzenia związane z COVID-19

 

 1. W związku z przepisami Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020r. Organizator oświadcza, ze stosuje następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne:

– możliwość dezynfekcji rąk, powierzchni i materiałów
– dodatkowe wietrzenie pomieszczeń

 1. W przypadku pogorszenia sytuacji epidemicznej, Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania o ewentualnych występujących objawach choroby zakaźnej.
 2. Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub aktu prawnego znoszącego powyższe wymogi w świetle prawa.

 

§18 Siła Wyższa

 1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie można było przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.
 2. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej możliwe jest przejście na naukę w trybie zdalnym – online.
 3. W takiej sytuacji zmianie ulegną wyłącznie techniczne aspekty prowadzenia zajęć, poziom merytoryczny zostanie zachowany.

 

§19 Postanowienia końcowe

 1. Osoby prowadzące podobną (konkurencyjną) działalność do działalności prowadzonej przez Organizatora nie mogą uczestniczyć w Kursach/Kursach Dodatkowych Organizator może takie osoby takie wykluczyć z Kursów/ Kursów Dodatkowych.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Wzór umowy Mako Academy 2022/2023

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI

WZÓR LISTY OBECNOŚCI

WZÓR  wypowiedzenia umowy 

Wzór umowy KURS RYSUNKU PODSTAWY 3 MIESIĄCE 


Wzory umów kursów Online

HARMONOGRAM PLATNOŚCI KURSÓW ONLINE


Wzory umów kursów wakacyjnych

Wakacyjny kurs rysunku i malarstwa dla dzieci 2023

Wakacyjny kurs rysunku i malarstwa dla młodzieży i dorosłych 2023

 


Święta i dni wolne od pracy w Mako Academy 2022/23

1 listopada (środa) — Wszystkich Świętych
11 listopada (sobota) — Święto Niepodległości
16.12 -1.01 — Pracownia nieczynna (przerwa świąteczna)
1 stycznia (poniedziałek) — Nowy Rok
6 stycznia (sobota) — Święto Trzech Króli
12-25 luty – Ferie Zimowe
1 kwietnia (poniedziałek) — Poniedziałek Wielkanocny
1 maja (środa) — Święto Pracy

2 maja (wtorek) -Pracownia nieczynna
3 maja (piątek) — Święto Konstytucji 3 Maja
30 maja (czwartek) – Boże Ciało
15 sierpnia (czwartek) — Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Jeśli zajęcia wypadają w dniu, w którym pracownia jest zamknięta należy po uprzednim ustaleniu z prowadzącym wybrać inny dzień w obrębie danego mieniąca.